Čas Vám nikdo nevrátí...

Září 2013

Členění diagnostiky

15. září 2013 v 18:36 | Elle |  Diagnostika v SPPG
- Členění (rozdělení) diagnostiky podle základních kritérií -

1, Podle rozsahu sledovaných cílů:
a, Globální diagnostika = CELKOVÁ = Je zaměřena na celou osobnost vzhledem k výchovnému a vzdělávacímu procesu.
b, Parciální diagnostika = ČÁSTEČNÁ = Zaměřena na určité aktuální projevy.

2. Podle etiologie (příčin) postižení:
a, Kauzální diag. = Příčina postižení je známá.
b, Symptomatická diag. = Není známá příčina, známe jen příznaky.

3. Podle časového sledu:
a, Vstupní diag. = První vyšetření, převzetí jedince do péče.
b, Průběžná diag. = Během celkové doby péče (v době pobytu jedince v zařízení).
c, Výstupní diag. = Při ukončení péče, přeřazení jedince do péče jiného odborníka.

4, Podle druhu postižení:
a, Somatopedická
b, Psychopedická
c, Etopedická
d, Logopedická (narušené komunikační schopnosti)
e, Surdopedická
f, Oftalmopedická (Tyflopedie)
g, Specifických poruch učení a parciálních nedostatků
h, Vícečetné postižení (kombinované vady)

5, Podle věku klienta:
a, Diagnostika raného a předškolního věku.
b, Diagnostika školního věku.
c, Diagnostika v dospělosti.
d, Diagnostika ve stáří.

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA = Vychází z příznaků, které mají obecnou povahu, proto jednoznačně neurčují konkrétní postižení (!!! Nutno stanovit konkrétní postižení!!!)

Teoretické východisko sppg-diagnostiky

15. září 2013 v 18:20 | Elle |  Diagnostika v SPPG
- Teoretické východisko sppg-diagnostiky -

Pokusím se napsat téma: teoretické východisko speciálně pedagogické diagnostiky. Pokud někde budu mít chybu (nemyslím češtinářskou), opravte mne, prosím v komentu dole.

Vymezení pojmů: 1, Diagnostika x 2, Diagnóza

1, Diagnostika:
= Poznávací proces
= Cíl = nejdokonalejší poznání daného předmětu/objektu zájmu, poznání všech důležitých znaků a charakteristik a jejich vzájemných vztahů a souvislostí. Jejím výsledkem je diagnóza.

2, Diagnóza:
= Výsledek diagnostiky

* V oboru spec. pedagogiky se diagnostika týká = zdravotně znevýhodněného jedince (jeho osobnosti, možností výchovy a vzdělávání). Diagnostika se snaží zjistit příčiny možných vývojových odchylek s ohledem na rozvoj osobnosti a uplatnění jedince ve společnosti.

Oblasti, které diagnostika zkoumá:
1, Jak se jedinec vyrovnal se svým zdravotním stavem.
2, Jak jeho znevýhodnění ovlivnilo sociální prostředí, kde žije (škola, rodina, zájmy, vrstevníci, profesní uplatnění).
3, Jak působí sociální prostředí na člověka s nevýhodněním.
4, Jak se tyto skutečnosti odrážejí v jejich vzájemné komunikaci a interakci.

Komplexnost procesu diagnostiky ve spec. ped.:
1, Speciálně pedagogická diagnostika = užší vymezení, provádí ji přímo speciální pedagog
2, Diagnostika ve speciální pedagogice = širší vymezení
* Komplexní diagnostika zahrnuje diagnostiky - lékařskou, psychologickou, soyiální a speciálně-pedagogickou.

a, Lékařská diagnostika:
- Primární postavení - lékař stanoví druh a závažnost zdravotního postižení, navrhne léčebný postup.
- Zabývá se patologií - na základě diagnózy je navržena terapie.
- Cílem = uzdravení/zlepšení/zamezení zhoršení zdravotního stavu
(Neřeší ale další životní oblasti člověka - jen zdravotní)

b, Psychodiagnostika:
- Psychologická část diagnostiky ve speciální pedagogice.
- Diagnóza se stanovuje podle cíle:
1, Určení stupně vývoje
2, Zjištění příčin odchylky vývoje od věkové normy
3, Zjištění individuálních zvláštností osobnosti
4, Zjištění příčin, podstaty a podmínek individuálních odchylek
5, Stanovení prognózy nebo predikce

- Diagnostikuje psycholog = zaměřuje se na: - psychické vlastnosti, procesy a stavy, postoj ke svému vlastnímu postižení, kvalita a forma interakce mazi daným jedincem s postižením a jeho sociálním prostředím.

c, Sociální diagnostika:
1, Rodinná, osobní anamnéza.
2, Funkčnost rodiny.
3, Sociální vztahy v rámci uzšího sociálního prostředí (rodina, školní třída, pracoviště, přátelé...).
4, Sociální vztahy se širším sociálním prostředím (škola, zaměstnání, členové spolků, stran a organizací...).
- Cílem = Zhodnocení a posouzení vlivů sociálního prostředí (výchovy, postojů, vztahů...).

d, Speciálně-pedagogická diagnostika:
- Zaměřena na zjištění úrovně vychovanosti a vzdělanosti jedince.
- Sleduje jeho - kompetence, dovednosti, schopnosti motoriky (jemné, hrubé), grafomotoriky, kresby, lateralitu, sebeobsluhu, komunikační schopnosti, úroveň rozumových schopností, citovou a sociální oblast.

Speciální pedagogika

15. září 2013 v 17:49 | Elle |  Speciální pedagogika
- Speciální pedagogika -

Tak nějak se začínám připravovat na magisterské státnice (až na psaní diplomky) a zjišťuji, že na internetu je plno věcí, které se týkají oboru, který studuji, ale nějak se mi v tom už dělá "bordel". Řekla jsem si, že si tady vytvořím takový můj "sešitek" zápisů, poznámek a studijních materiálů.

Třeba se to někomu z Vás bude také hodit.
Tak směle do toho!
Hlavně se učte Smějící se!

*Elle*


Setkání s literární postavou

15. září 2013 v 14:08 | Elle |  Proud myšlenek
Setkání s literární postavou (Anita Blake, L. K. Hamilton)
Tohle je konec. Konec všeho. Konec mého krásného růžového života. Konec mých iluzí o naději a o víře na šťastný život. Konec člověka, který pro mne tolik znamenal. Byl všechno, můj velký brácha!
Přijíždím k železné bráně, která je různě propletená.
Pletence životů, které prošly okolo tohoto železa, jsou vpleteny právě sem. Životy přišly, rozloučily se, odešly a kousek sebe zanechaly spát.
Přišla jsem sem, abych se rozloučila. Naposledy. Abych viděla poslední kroky svého kamaráda. Přišla jsem sem pro odpověď, na otázku, na kterou se ptám od chvíle, kdy mi tu hroznou zprávu o něm zavolali.
Stojím na tichém a velmi tmavém pozemku za železnou bránou. Někde tady v zemi leží můj nelepší kamarád. A já tady čekám na slečnu, která mi snad pomůže dopátrat se pravdy.
Když jsem s ní naposledy telefonovala, chtěla po mě poměrně vysokou finanční sumu, za práci, kterou po ní chci.
Ano, zaplatím ji za to, udělám vše proto, abych se dozvěděla...
A už tady je! Přijela starším autem, někdo sedí na místě spolujezdce, ale z auta vychází jen řidič, doufám, že je to ona. Nikdy jsem ji osobně neviděla. Přichází ke mě žena: má bílou pleť, tmavé oči, černé až havraní vlasy, s menší, drobnější postavou. To je ona: Anita Blake!

"Hipsteři"

13. září 2013 v 23:52 | Elle |  Téma Týdne
- "Hipsteři"

Hipsteři? Ty já miluju Smějící se